İZAYDAŞ, pazarlık usulü ile Audi Q7 aracı satışa çıkardı. Aracın muhammen bedeli 628 bin TL

İZAYDAŞ, pazarlık usulü ile Audi Q7 aracı satışa çıkardı. Audi Q7 2017 model 69.810 km’deki araç 628 bin muhammen bedelle satışa çıktı. İhale 27 Ağustos Salı günü saat 14.00’te İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Satış şartnamesini Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 adresinde 50 TL karşılığında temin edebilirler.

 1 adet AUDİ Q7 Aracın, hizasında belirtilen tarih ve saatte; Hurda veya İhtiyaç Dışı Malzeme ve Araçların Satışı Talimatı (T-340-03) gereği Pazarlık Usulü ile İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.     

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

18.840,00 TL tutarında teminatın İdarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz

İhale dosyasının satın alındığına dair dekont,

Aracın görüldüğüne ilişkin belge (İmzalı),

belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

Satış şartnamesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İsteklilerin teklif mektuplarını, 27.08.2019 Salı günü, saat 14:00’e kadar İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliğine teslim etmeleri zorunludur. İhale pazarlık usulü olduğundan ihaleye teklifleri temsilen imza yetkisine haiz kişi ve/veya kişilerin katılması zorunludur. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

Araç için verilen teklif mektubunda, teklif fiyat KDV Dâhil verilecektir.

Aracın Görülebileceği Yer: 19.08.2019 tarihinden itibaren 27.08.2019 Salı günü saat 12:00’ye kadar mesai saatleri içinde (08.30-16.00) İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde Destek Hizmetleri Şefliği nezaretinde görülebilecektir.